Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse6.-8.veebruar 2018 (esialgsed kuupäevad).

Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456).

Koolituse viivad läbi oma ala spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist ja jäätmekäitlusettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, lubade/litsentside taotlemisega, aruandlusega jne.
Koolitus toimub Tallinnas, Peterburi tee 46.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind liidu liikmetele on 255 EUR ja kõikidele teistele 336 EUR. Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

NB! Koolitusel on võimalik osaleda ka päevade kaupa ja ühe päeva hind EJKL liikmele on 85 EUR ja kõikidele teistele 112 EUR.
Sel juhul OJ käitleja pädevuskoolituse tunnistust ei väljastata.

1.päev

 • Jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus. Jäätmekäitlustoimingud.
 • Jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete  liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused.
 • OJ käitlemiseks vajalikud keskkonnaload, nende taotlemine ja menetlemine.
 • OJ riikidevaheline vedu.
 • Tervise- ja töökaitse ohtlike jäätmete käitlemisel.
 • Ohtlike jäätmete käitlemisel toimuda võiva avarii või õnnetusjuhtumi korral rakendatavad meetmed ja vahendid.

2.päev

 • Jäätmekäitluskohad ja OJ käitluskohale esitatavad nõuded.
 • Ohtlike jäätmete käitlemise olukord Eestis (riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv). Parim võimalik tehnika jäätmekäitluses. Tutvumine ohtlike jäätmete käitlusettevõtte tööga.
 • Ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine).
 • Kindlustus õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks.

3.päev

 • Ohtlike jäätmete käitluse võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed.
 • Jäätmepõletus- ja koospõletustehas ning neile esitatavad nõuded.
 • Arvestuse pidamine jäätmete tekke ja käitlemise üle, jäätmearuande koostamine ja esitamine. Ohtlike jäätmete saatekiri.

Koolituse kava ja lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Margit Rüütelmann
513 06 98
margit@recycling.ee
Marit Liivik
523 18 18
marit@recycling.ee