• Ringmajanduse Vedur ja Pidur

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on taasalustamas valdkonna tunnustuste traditsiooniga ning soovib hakata välja andma Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. Sellega seoses ootame teie ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatideks.  Tunnustus antakse üle sügisesel Ringmajanduspäeval (seekord kohtume selleks puhuks 28. septembril!) ning kandidaate saab esitada igaüks! Ole hea – anna meile teada, kes Sinu meelest võiks tiitleid […]

  Loe edasi
 • BuildEST projekt

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on partner projektis LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton. Projekti käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates. Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline vaade näeb ette, et aastaks 2050 on kogu Eesti hoonefond vähemalt energiamärgise klassi tasemel C. See aitab oluliselt kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, […]

  Loe edasi
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutamiseks ja materjalina ringlusesse suunamiseks otsitakse lahendusi BuildESTi projekti raames

  LIFE IP BuildEST on teadusarendusprojekt, mille raames töötatakse välja ja võetakse kasutusele vajalikud tööriistad Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia (REKS) rakendamiseks ja antakse hoogu hoonete rekonstrueerimisele.    Projekti üheks teemaks on ehitussektori ringmajanduse põhimõtete rakendamine hoonete renoveerimisel. Selle raames teostatakse uuring, millega kaardistatakse 20 lammutamisele ja 20 rekonstrueerimisele mineva hoone materjalid, et neid kas korduskasutada või […]

  Loe edasi
 • Hiiumaal läbi viidud pilootprojekti tulemused näitavad: kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ja ettevõtetega 2021. aasta suvel 8 Hiiumaa kooli kokku 37 jäätmete sortimisjaama. Pilootprojekti eestvedajad koostöös jäätmeettevõtetega tegid projektist ja Hiiumaa jäätmevoogudest kokkuvõtteid ja järeldusi. Tulemused on selged: kui inimestele võimaldada lihtsat ja mugavat jäätmete liigiti kogumise teenust, siis on võimalik liigiti kogutud jäätmete hulka suurendada ning sellega ka […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: sorteerige see prügi ometi ära! Keskkonnaameti muudatus tooks kaasa vaid segaduse

  Eestis on jäätmete lõpp-punkte – prügilaid – hetkel viis. Mõnikümmend aastat tagasi oli mitusada. Need praegused viis ei jää just väga paljudele inimestele käiguteedele ja silma, aga nad on olemas. Ja kasvavad. Kehtiv prügiladirektiiv seab eesmärgiks järjest vähendada jäätmete prügilatesse ladestamist – kõigile mõistetavatel põhjustel – me peame nägema igas tootes materjale ja võtma võimalikult […]

  Loe edasi
 • Teabepäev – mis toimub jäätmekorralduses 2022. aastal

  Järgmisel teisipäeval, 16. veebruaril, toimub Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja EJKL Kompetentsikeskuse teabepäev, kust saab praktilist nõu, kuidas KOVid peaksid koostama korraldatud jäätmeveo hankedokumente ning jäätmekorraldus panna toimima nii, et oleks võimalik kätte saada puhtad materjalid, mida ringlusse suunata.   Keskkonnaagentuuri esindaja annab teabepäeval ülevaate jäätmevaldkonna statistikast. Just numbrid on need, mis kõige paremini kajastavad tegelikku […]

  Loe edasi
 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: prügilas jäätmeid järelsortides ei saa sama kvaliteeti, mis neid liigiti kogudes

  Eesti Ringmajandusettevõtete liit esitas septembris õiguskantslerile taotluse kontrollida, kas Keskkonnaameti uued jäätmekäitlusalased nõudmised, millega on amet asunud prügilatele antavates keskkonnakomplekslubades seadma segaolmejäätmete ladestamisele lisapiiranguid, on kooskõlas hea halduse tava ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtetega. 2022. aasta 24. jaanuari vastuses Keskkonnaameti juhile jõudis õiguskantsler järeldusele, et prügilatele täiendava sortimiskohustuse panemine ei oleks kooskõlas jäätmehierarhiaga, kuna […]

  Loe edasi
 • Eesti Ringmajandusettevõtete liit: pakendijäätmete probleemi lahendus algab paremast disainist, paremast sortimisest ning parematest ringlussevõtulahendustest

  Aastas tekib Eestis elaniku kohta u 311 kilogrammi olmejäätmeid, mille kogumassist 25-30 protsenti – üle 200 000 tonni moodustavad pakendijäätmed. Mahuliselt on moodustavad pakendijäätmed olmejäätmete hulgast isegi kuni 60 protsenti (Allikas Keskkonnaministeerium).   Pakendite ringlusse võtmise eelduseks on pakendite  võimalikult eriliigiliselt kogumine. Kindlasti tuleb liigiti koguda  biojäätmed ning pakendijäätmed, mida omakorda võiks sortida vähemalt kolmeks: paber- […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: meie kõigi asi on sinu kasutatud piimapakend

  Ei saa eeldada, et ükskõik mida me välja mõtleme, disainime, toodame ja ostame, on ringlusse võetav, aga mida lihtsamad ja kergemini ringlusse võetavad on pakendid, seda suurem osa neist ringlusse jõuab, kirjutab Margit Rüütelmann. Koostöö. See sõna tähendab nii palju, aga samal ajal on võimalik seda kasutada järjekindlalt nii, et tähendus devalveerub ja mõiste muutub […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäev on järelvaadatav

  29. septembril toimus Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev, kus astusid üles teiste seas keskkonnaminister Tõnis Mölder, Yoko Alender, Peeter Eek, Peeter Koppel, Erkki Karo ja mitmed teised spetsialistid. Ringmajanduspäeva fookuses olid ringmajanduse ärimudelid: millesse investeerida, missugused on innovaatilised lahendused, kes peaks võtma vastutuse, kas ettevõtted, kohalikud omavalitsused või riik ning kuidas üle saada mitte-minu-tagaaias fenomenist. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit […]

  Loe edasi

© EJKL 2016 - Kõik õigused kaitstud