BuildEST projekt

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on partner projektis LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton. Projekti käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates.

Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline vaade näeb ette, et aastaks 2050 on kogu Eesti hoonefond vähemalt energiamärgise klassi tasemel C. See aitab oluliselt kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, sest hoonete kaudu emiteeritakse umbes pool kogu Eesti CO2 heitmest.

Nii ambitsioonika eesmärgi saavutamine eeldab erinevate valdkondade omavahelist tihedat koostööd ja erinevate teemade tihedat omavahelist sidumist, et tõsta nii riigi kui ka hooneomanike suutlikkust toime tulla renoveerimisvajadusega. Selleks saigi Euroopast taotletud LIFE IP toetus, et strateegiale hoog sisse lükata ning välja töötada vajalikud teadmised ning tööriistad selle elluviimiseks.

Projekti suurem eesmärk on, et keskkonna ja kliima teemad oleks tihedalt seotud ehitatud keskkonna arendamisega – see peab toimuma terviklikult, kestlikult ja pikka vaadet silmas pidades. Hoonete renoveerimismaratonil on otsene seos Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamisega ning BuildEST projektil on rohepöördes keskne koht.

BuildEST projekt algas 2022. aastal ja kestab aastani 2028. See rakendub kolmes etapis 2-2,5 aastaste tsüklitena. Projekti kogueelarve on ca 16,3 miljonit eurot, millest Euroopa toetus on 9,5 miljonit. Seda rahastab Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA) LIFE IP (Integrated Projects) programmi kaudu, mis on mõeldud keskkonna- ja kliimameetmete projektidele.

Tegevused

LIFE IP BuildESTil on mitmeid erinevaid tegevusi, mis hõlmavad renoveerimismaratoni eri tahke:

  • hoonetega seonduva olukorra detailne kaardistamine, mõjude analüüsid, poliitikate välja töötamine, meetmete kujundamine;
  • tehniliste lahenduste väljatöötamine hoonete rekonstrueerimiseks;
  • piloteerimine erinevatel hoonetüüpidel ja uuenduslikel viisidel;
  • lahendused tagamaks ehitatud keskkonna vastupidavus muutuvale kliimale (nt tugevamad tuuled – koormused piiretele, rohkem sademeid – üleujutusrisk, jne);
  • lahendused Eesti renoveerimislaine käigus jäätmetekke minimeerimiseks ja keskkonnateadlikuks renoveerimiseks, sh ringlusse suunamiseks;
  • nutilahenduste rakendamine ja ja digitaalsete tööriistade arendamine tõhustamaks pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia rakendumist (e-ehituse platvorm – hoone logiraamat, renoveerimispass);
  • renoveerimise oluliste võtmerühmade suutlikkuse ja turu nõudluse suurendamine renoveerimise järele.

Partnerid

Ministeeriumid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner), Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium
Ülikoolid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia
Riigiasutused: SA KredEx, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Kinnisvara AS
Omavalitsused: Tartu, Võru ja Rakvere linnavalitsused
Katusorganisatsioonid/erialaliidud: Eesti Korteriühistute Liit, EVM Maaarhitektuuri Keskus, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Ringmajanduse Ettevõtete Liit, Ehitusettevõtjate Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit.