Klastri partnerid tegid kokkuvõtte 2011.aastast.

20.detsembril kogunesid EJKL projekti “Jäätmete taaskasutusklaster” partnerid, et teha kokkuvõte 2011.a. tegemistest ja pidada plaani 2012.a. osas.

Projekti tegevused toimusid töögruppide – komposti tootmine, jäätmekütuste tootmine ning ehitusmaterjalide tootmine – põhiselt.

Klastri tellimusel valmis uuring “Klastri partnerite poolt toodetava komposti kvaliteedi ja kasutusvõimaluste” kaardistamine. Uuringu viis läbi Eesti Maaülikool.

Koostöös Maanteeametiga rekonstrueeriti Maardu-Raasiku mnt teelõik Kostivere sillast asula lõpuni.
Projekteeritud stabiliseeritud materjali asemel kasutati purustatud betooni fraktsiooni 0/32mm. Rajatud katselõik on esimene omataoline Eestis. 2012.a. on kavas see teelõik ka vastavalt tähistada. Taaskasutatud materjalide käitumist teekonstruktsioonis jälgib järgmise kahe aasta jooksul Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut.

Partnerite nõupidamiseks valmis ka uuringu “Tahkete jäätmekütuste tootmiseks ning kasutamiseks vajalike jäätmete sisendkoguste ja liikide kaardistamine” vahearuanne. Alkranel OÜ poolt teostatava uuringu lõpparuanne valmib veebruari lõpuks.

2012.a. jätkatakse uuringutega kõigis kolmes valdkonnas. Samuti on plaanis tutvuda teiste riikide kogemustega komposti, jäätmekütuste ja ehitusmaterjalide tootmisel ja turustamisel.