• Valmis on juhendmaterjal Eesti tervishoiuasutustele

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel on valminud juhendmaterjal „Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus“. Põhitöö juhendmaterjali koostamisel tegid Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid Katrin Vene ja Grethe-Johanna Ploompuu. Algatus juhendmaterjali uuendamiseks tuli Tartu Ülikooli Kliinikumi majandusteenistuse keskkonnaosakonnalt. Seni kehtinud juhendmaterjal pärineb aastast 2001 ja koostati Taani ekspertide poolt. Juhendmaterjal on tänaseks vananenud, seaduseid on

 • Hiiumaal läbi viidud pilootprojekti tulemused näitavad: kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ja ettevõtetega 2021. aasta suvel 8 Hiiumaa kooli kokku 37 jäätmete sortimisjaama. Pilootprojekti eestvedajad koostöös jäätmeettevõtetega tegid projektist ja Hiiumaa jäätmevoogudest kokkuvõtteid ja järeldusi. Tulemused on selged: kui inimestele võimaldada lihtsat ja mugavat jäätmete liigiti kogumise teenust, siis on võimalik liigiti kogutud jäätmete

 • Margit Rüütelmann: sorteerige see prügi ometi ära! Keskkonnaameti muudatus tooks kaasa vaid segaduse

  Eestis on jäätmete lõpp-punkte – prügilaid – hetkel viis. Mõnikümmend aastat tagasi oli mitusada. Need praegused viis ei jää just väga paljudele inimestele käiguteedele ja silma, aga nad on olemas. Ja kasvavad. Kehtiv prügiladirektiiv seab eesmärgiks järjest vähendada jäätmete prügilatesse ladestamist – kõigile mõistetavatel põhjustel – me peame nägema igas

 • Teabepäev – mis toimub jäätmekorralduses 2022. aastal

  Järgmisel teisipäeval, 16. veebruaril, toimub Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja EJKL Kompetentsikeskuse teabepäev, kust saab praktilist nõu, kuidas KOVid peaksid koostama korraldatud jäätmeveo hankedokumente ning jäätmekorraldus panna toimima nii, et oleks võimalik kätte saada puhtad materjalid, mida ringlusse suunata.   Keskkonnaagentuuri esindaja annab teabepäeval ülevaate jäätmevaldkonna statistikast. Just numbrid on need,

 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: prügilas jäätmeid järelsortides ei saa sama kvaliteeti, mis neid liigiti kogudes

  Eesti Ringmajandusettevõtete liit esitas septembris õiguskantslerile taotluse kontrollida, kas Keskkonnaameti uued jäätmekäitlusalased nõudmised, millega on amet asunud prügilatele antavates keskkonnakomplekslubades seadma segaolmejäätmete ladestamisele lisapiiranguid, on kooskõlas hea halduse tava ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtetega. 2022. aasta 24. jaanuari vastuses Keskkonnaameti juhile jõudis õiguskantsler järeldusele, et prügilatele täiendava sortimiskohustuse panemine

 • Eesti Ringmajandusettevõtete liit: pakendijäätmete probleemi lahendus algab paremast disainist, paremast sortimisest ning parematest ringlussevõtulahendustest

  Aastas tekib Eestis elaniku kohta u 311 kilogrammi olmejäätmeid, mille kogumassist 25-30 protsenti – üle 200 000 tonni moodustavad pakendijäätmed. Mahuliselt on moodustavad pakendijäätmed olmejäätmete hulgast isegi kuni 60 protsenti (Allikas Keskkonnaministeerium).   Pakendite ringlusse võtmise eelduseks on pakendite  võimalikult eriliigiliselt kogumine. Kindlasti tuleb liigiti koguda  biojäätmed ning pakendijäätmed, mida omakorda

 • Margit Rüütelmann: meie kõigi asi on sinu kasutatud piimapakend

  Ei saa eeldada, et ükskõik mida me välja mõtleme, disainime, toodame ja ostame, on ringlusse võetav, aga mida lihtsamad ja kergemini ringlusse võetavad on pakendid, seda suurem osa neist ringlusse jõuab, kirjutab Margit Rüütelmann. Koostöö. See sõna tähendab nii palju, aga samal ajal on võimalik seda kasutada järjekindlalt nii, et

 • Ringmajanduspäev on järelvaadatav

  29. septembril toimus Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev, kus astusid üles teiste seas keskkonnaminister Tõnis Mölder, Yoko Alender, Peeter Eek, Peeter Koppel, Erkki Karo ja mitmed teised spetsialistid. Ringmajanduspäeva fookuses olid ringmajanduse ärimudelid: millesse investeerida, missugused on innovaatilised lahendused, kes peaks võtma vastutuse, kas ettevõtted, kohalikud omavalitsused või riik ning kuidas üle saada

 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu 10 soovitust pühadeaegseks jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu 10 soovitust pühadeaegseks jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks   Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu sõnul on 2021. aasta pöördeline, kuna inimeste huvi kogu teema vastu ning teadlikkus jäätmetest ning sellest, missuguseid jäätmeid on võimalik ringlusse suunata ning missuguseid mitte, on oluliselt tõusnud.   Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on pannud

 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: keskkonnatasude tõstmine on vältimatu, kuid seda tuleks teha samm-sammult

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: keskkonnatasude tõstmine on vältimatu, kuid seda tuleks teha samm-sammult Pressiteade, 9.12.2021 Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (edaspidi ERMEL) on esitanud keskkonnaministeeriumile seisukoha keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. Liidu hinnangul tegutsetakse seadusemuudatustega kiirustades ja reaalseid olusid mitte arvestades. Näiteks oleks ERMELi sõnul mõistlik planeerida keskkonnatasude tõus mitte

 • 2021. aasta Ringmajanduspäeval keskenduti ettevõtjate, riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle

  2021. aasta Ringmajanduspäeval keskenduti ettevõtjate, riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle 29. septembril 2021 toimus Proto avastustehases Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev, millel astusid ettekannetega üles liidu juhatuse esimees Kalle Kikas, keskkonnaminister Tõnis Mölder, ringmajandusekspert Peeter Eek, Taltech, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor Erkki Karo ning Agrone OÜ arendusjuht Silver