Uuring: ehitusjäätmete ringlussevõtu aluseks on lammutusaudit ja materjalipangad

Selleks, et mõista renoveerimise ja lammutamise käigus tekkivate ehitusmaterjalide ja jäätmete olemust ja käitlemise võimalusi, uuris Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) koostöös Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ja Maaülikooliga teadusarendusprojekti LIFE IP BuildEST raames renoveeritavate ja lammutatavate hoonete materjalide kasutuselevõtu võimalusi. 

 

Uuringus kaardistati 20 lammutamisele ja 20 renoveerimisele minevas hoones ehitusmaterjalid ja -elemendid ning hinnati nende korduskasutuse ja jäätmete materjalina ringlussevõtu võimalusi.

Euroopa Liidus moodustavad ehitus- ja lammutusjäätmed ligi kolmandiku kõigist tekkivatest jäätmetest. Eestis on jäätmeteke viimase 10 aasta jooksul ligi 15% vähenenud, samas on aga ehitus- ja lammutusjäätmete teke kasvanud enam kui poole võrra.

 

Kliimaminister Kristen Michal juhtis tähelepanu, et ajal, mil kogu Euroopa tegeleb 20. sajandi teises pooles ehitatud piirkondade massrenoveerimisega, tuleb hakata otsima nutikamaid lahendusi ehitusmaterjalide ringlusse võtmiseks. „Eesti eesmärk on mitte ainult tark renoveerimine, vaid ka tark lammutamine. Vajame lahendusi hoonete lammutamisel ja renoveerimisel tekkivate materjalide arukaks kasutamiseks. Ka uusi hooneid tuleks rajada viisil, et need oleksid tulevikus – oma eluea lõpus – kergesti kasutatavad materjalipankadena,“ lisas minister.

„Kahjuks ei ole seni lammutuse ja renoveerimise käigus tekkivate jäätmete vähendamine ega kasutatud materjalide korduskasutamine ehitussektori prioriteediks olnud. Maailm on aga muutumas – Euroopaski on juba häid näiteid suures osas korduskasutatud materjalidest renoveeritavate hoonete kohta. Meie regulatsioonid on seni kohustanud pigem minimaalset liigiti kogumist lammutusplatsil. Tihti juhtub, et materjalid saavad lahtivõtmisel kahjustada sellisel määral, et edasine korduskasutamine osutub võimatuks ja tulutuks,“ selgitas uuringu üks läbiviijatest, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

Värskelt valminud uuringuga otsiti võimalusi, kuidas eri tüüpi ja ajastu hoonete ehitus- ja lammutusmaterjalid võimalikult kaua kasutuses ja ringluses hoida. „Uuringuga otsisime lahendusi just neile probleemidele, mis kaasnevad täna hoonete lammutamisel või ümberehitamisel tekkivate materjalidega – missugused on need eri tüüpi ja ajastu hoonetes ning missugused on võimalused, võimekus ja teadmised, et neid uuesti ringlusesse suunata,“ lisas Rüütelmann.

Regulatsioonide muutmine

Elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo rõhutab, et ehitus- ja lammutusjäätmete ringseks kasutamiseks tuleb teha rida teisigi olulisi samme alates seaduslikest muudatustest kuni materjalide ohutuse kontrollini. „Näiteks tuuakse uuringu järeldustes välja, et vaja on  riiklikusse jäätmenimistusse uusi jäätmekoode eri liiki tellistele, töötlemata ja töödeldud puidule, mineraalsele ja orgaanilisele pinnasele ning peamistele isolatsioonivahenditele. Samuti on vaja teha põhjalikke uuringuid, et tagada vanade ehitusmaterjalide ja -elementide ohutus nende korduskasutamisel. See tähendab nende kandevõime, niiskus- ja biokahjustuste ning siseõhu reostuse hindamist, et veenduda, kas need vastavad tänapäeva standarditele.“

Oluline on välja töötada ka ühtsed juhised ehitusjäätmete ringlussevõtuks. „Nende juhiste eesmärk on tagada, et võimalikult väike osa renoveerimisel ja lammutamisel tekkivatest jäätmetest jõuab prügilasse, kasutatakse pinnase täiteks või põletatakse, suunates selle asemel materjalid uuesti kasutusse,“ lisab Jaanisoo.

Lahenduste eelduseks on audit ja materjalipangad

Ehitusmaterjalide ringlusele tuleb mõelda juba enne lammutama või renoveerima hakkamist. Üks võimalus on enne tööde algust koostada hoone materjalide audit, millega kaardistatakse kõik hoones asuvad materjalid ja detailid, nende üldine seisukord ja kogus ning võimalus neid uuesti kasutada. Sellise auditi eesmärk on juhtida tekkivate jäätmete liigiti kogumist ning vähendada lahtivõetavate materjalide raiskumist. Sarnane audit on alates 2023. aasta juulist kohustuslik koostada suuremate hoonete puhul näiteks Norras.

Teise olulise lahendusena tuuakse uuringus välja nii füüsiliste kui digitaalsete materjalipankade olemasolu. Need peaksid toimima nii vahelaona kui pidama ka arvet hoius olevate materjalide üle ning tegema laos olevate materjalide info tulevasele kasutajale kättesaadavaks.

„Seni on materjalilaod olnud kasutusel nö antiigi väärtusega ehitusmaterjalidele (näiteks Säästva Renoveerimise Infokeskuste materjalilaod Tallinnas või Paides), kus iseehitajad ehitusmaterjale hangivad. Nüüd aga vajame ka uuema materjali suurtes kogustes ringlusse toomiseks, et need oleksid kättesaadavad professionaalsetele tellijatele nagu arhitektid, projekteerijad, ehitajad ja kinnisvaraarendajad.“ selgitab Rüütelmann.

Füüsilised materjalipangad massrenoveerimise ja -ehituse tarbeks on uudne ärimudel, mida juba katsetatakse nii meil kui mujal. Norras avati 2023. aasta märtsis Euroopa üks suurimaid materjalide vaheladusid, Tartus avati oktoobris ehitusmaterjalide ringkasutuspank ning Tallinnas testitakse jäätmejaamade ümberkujundamist ringmajanduskeskusteks koos parandustöökodadega. Lisaks on uuendatud Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaamad, valmimas on uued ringmajanduskeskused Lillekülla ja Lasnamäele ning Tartus on praegu valmimas ka digitaalse materjalipanga kontseptsioon, mida saaks edaspidi kasutada üle kogu Eesti. Sellised algatused mitte ainult ei vähenda jäätmeid, vaid pakuvad ka uusi majanduslikke võimalusi, soodustades innovatsiooni ja kestlikku arengut.

Täismahus uuringu leiab projekti kodulehelt: https://kliimaministeerium.ee/buildest/ringmajandus

LIFE IP BuildEST on teadusarendusprojekt, mille eesmärgiks on töötada välja lahendused hoonete energiatõhusaks uuendamiseks, Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia rakendamiseks. Projekti rahastab Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA). BuildESTi projektis osaleb 18 partnerit – ülikoolid, ministeeriumid ja erialaliidud. Projekti kogueelarve on 16,3 miljonit eurot, millest 9,5 miljonit eurot moodustab Euroopa toetus. Projekt kestab 2028. aastani.

 

Vene keeles:

Исследование: для переработки строительных отходов необходим аудит сноса и банки материалов

 

Чтобы понять природу и возможности обращения со строительными материалами и отходами, которые образуются во время реновации и сноса, Эстонский союз предприятий цикличной экономики (ERMEL) в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом (TalTech) и Университетом естественных наук изучил возможности использования материалов после реновации и сноса зданий в рамках проекта LIFE IP BuildEST. 

 

В ходе исследования была собрана информация о строительных материалах и элементах 20 зданий, подлежащих сносу и реновации. Кроме того, оценивались возможности повторного использования и переработки отходов в качестве материала. В Европейском союзе отходы строительства и сноса составляют около трети всех образующихся отходов. В Эстонии за последние 10 лет образование отходов сократилось почти на 15%, в то время как образование отходов строительства и сноса выросло более чем вдвое.

 

Министр климата Кристен Михал обратил внимание на то, что в то время, когда вся Европа занимается массовой реновацией застроенных во второй половине ХХ века регионов, следует начать искать более разумные решения для переработки строительных материалов. «Цель Эстонии – не только разумный ремонт, но и разумный снос. Нам необходимы решения для разумного использования материалов, возникающих при сносе и реновации зданий. Новые здания также должны строиться таким образом, чтобы их можно было легко использовать в качестве банков материала в будущем, по окончании срока службы», – добавил министр.

«К сожалению, до сих пор ни уменьшение отходов, возникающих в ходе сноса и реновации, ни повторное использование бывших в употреблении материалов не было приоритетом для строительного сектора. Однако мир меняется – даже в Европе уже есть хорошие примеры зданий, которые были отремонтированы преимущественно с использованием переработанных материалов. До сих пор наши правила требовали минимального сбора мусора по видам на месте сноса. Часто бывает, что при разборке материалы повреждаются до такой степени, что их дальнейшее повторное использование уже невозможно и невыгодно», — пояснила исполнительный директор Эстонского союза предприятий цикличной экономики Маргит Рюйтельманн, которая была в числе тех, кто проводил исследование.

В недавнем исследовании рассматривались способы того, как можно было бы дольше использовать и сохранять в обороте материалы строительства и сноса зданий разных типов и эпох. «С помощью исследования мы искали решения именно тех проблем, которые сопутствуют материалам, возникающим сегодня при сносе или перестройке зданий: каковы они в зданиях разного типа и разных эпох, а также каковы возможности, способности и знания, чтобы вернуть их в обращение», — добавила Рюйтельманн.

Изменение правил

Вице-канцлер по вопросам жилой среды и экономики замкнутого цикла Иво Яанисоо подчеркивает, что переработка отходов строительства и сноса требует ряда других важных шагов, начиная с изменений в законодательстве и заканчивая проверкой безопасности материалов. «Например, выводы исследования указывают на необходимость введения новых кодов отходов в государственную номенклатуру отходов для различных видов кирпича, необработанной и переработанной древесины, минеральных и органических почв, а также основных изоляционных материалов. Также необходимо провести тщательные исследования, чтобы обеспечить безопасность старых строительных материалов и элементов при их повторном использовании. Это означает оценку их несущей способности, повреждения от влаги и биологических факторов, а также загрязнения воздуха внутри помещений, чтобы убедиться, что они соответствуют сегодняшним стандартам».

Также важно разработать единые рекомендации по переработке строительных отходов. «Цель этих правил — обеспечить, чтобы как можно меньше отходов, образующихся во время реконструкции и сноса, попадало на свалку, использовалось для засыпки почвы или сжигалось. Вместо этого следует использовать материалы повторно», — добавляет Яанисоо.

Аудит и банки материалов являются предпосылками для решений

О повторном использовании строительных материалов придется задуматься еще до начала сноса или реновации. Прежде чем приступить к работам, можно составить аудит материалов здания, с помощью которого будут отображены все находящиеся в здании материалы и детали, их общее состояние и количество, а также возможность их повторного использования. Целью такого аудита является управление раздельным сбором образующихся отходов и сокращение отходов разобранных материалов. С июля 2023 года такой аудит уже является обязательным для крупных зданий, например, в Норвегии.

В качестве второго важного решения в исследовании подчеркивается наличие как физических, так и цифровых банков материалов. Они должны служить промежуточным складом, а также вести учет материалов, хранящихся на складе, и предоставлять информацию о материалах, хранящихся на складе, будущему пользователю.

«До сих пор склады материалов использовались для строительных материалов с так называемой антикварной ценностью (например, склады материалов Инфоцентров устойчивой реновации в Таллинне или Пайде), где индивидуальные строители могут приобрести строительные материалы. Теперь же нам нужен и новый материал для переработки в больших количествах, чтобы он был доступен профессиональным заказчикам, таким как архитекторы, проектировщики, строители и застройщики», — объясняет Рюйтельманн.

Физические банки материалов для массовой реновации и строительства — это новая бизнес-модель, которая уже тестируется как у нас, так и за рубежом. В марте 2023 года в Норвегии открылся один из крупнейших в Европе промежуточных складов материалов. В октябре в Тарту открылся склад повторного использования строительных материалов, а в Таллинне проводится тестирование преобразования станций по обращению отходов в центры циркуляционной экономики вместе с ремонтными мастерскими. Кроме того, обновлены станции по обращению с отходами в Пальяссааре и Пяэскюла. В Лиллекюлла и Ласнамяэ достраиваются новые центры экономики замкнутого цикла, а в Тарту сейчас готовится концепция цифрового банка материалов, который в будущем можно будет использовать по всей Эстонии. Такие инициативы не только сокращают количество отходов, но и открывают новые экономические возможности, способствуя инновациям и устойчивому развитию.

Полную версию исследования можно найти на сайте проекта: https://kliimaministeerium.ee/buildest/ringmajandus.

LIFE IP BuildEST – это научно-исследовательский проект, целью которого является, в частности, разработка технических решений по энергоэффективному обновлению зданий для реализации долгосрочной стратегии реконструкции зданий Эстонии. Проект финансируется Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). В проекте BuildEST задействованы 18 партнеров – университеты, министерства и профсоюзы. Общий бюджет проекта составляет 16,3 миллиона евро, из которых 9,5 миллиона евро составляет европейская субсидия. Проект продлится до 2028 года.