Infokaitsesüsteemide OÜ alustas oma tegevust 1997.aastal eesmärgiga pakkuda usaldusväärset ja kvaliteetset infokaitseteenust.

Klientide kiiremaks teenindamiseks avasime 2002.aastal tehase ka Tartus.

Infokaitseteenus koosneb mugavatest kogumislahendustest, turvalisest transpordikorraldusest, täielikku konfidentsiaalsust tagavast hävitusprotsessist ja purustatud materjalide taastootmisesse saatmisest.

Pakume oma klientidele igapäevaselt  ja perioodiliselt tekkivate  andmekandjate hävitamist:

arhiveerimist mittevajavad konfidentsiaalsed dokumendid, säilitustähtaja ületanud arhivaalid, video- ja audiokassetid, magnetkaardid, CD-d, disketid, praaktoodang, piraatkaup, aegunud turundusmaterjalid ja teised andmekandjad.

 

Ettevõte omab jäätmeluba ja on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liige.

 

TEENINDUS JA TURVALISUS

 

Andmekandjate vastuvõtmine, transport ja hävitamine toimub kindlate protseduurireeglite järgi.

 

Hävitamisele kuuluva koguse vastuvõtmisel vormistatakse akt, millest üks eksemplar jääb kliendile. Akti alusel toimub andmete valdajalt informatsiooni kaitsmise vastutuse üleminek teenuse osutajale.

 

Koguja(d) plommitakse  ning  transporditakse konfidentsiaalsete dokumentide veoks kohaldatud kaubikuga tehasesse, kus kogujad avatakse videovalve all ning materjal valatakse purustisse.

 

Universaalpurusti purustab andmekandjad tuvastamatuks fraktsiooniks, välistades täielikult andmekandjatel oleva informatsiooni taastamise. Purustatud mass suunatakse taastootmisesse.

 

Teie kõnedele vastatakse 7 päeva nädalas. Regulaarsed tellimused täidame täpselt kokkulepitud päeval ja kellaajal. Ebaregulaarsed ja ühekordsed tellimused täidame esimesel võimalusel, st. samal päeval või hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.

 

Meie teenindajad on korrektsed, täpsed ja kohusetundlikud. Teenuse osutamisel kannavad nad alati töötõendit ja Infokaitsesüsteemide logoga varustatud tööriietust.

 

 

 

2

KOGUMISLAHENDUSED

 

Selleks, et mittevajalikud dokumendid ei koguneks sahtlitesse, riiulitele, laua peale ja alla ning oleksid kaitstud kõrvaliste pilkude eest, pakume Teile soliidseid lahendusi kogujate näol.

Kogujate valik on lai - saate valida puidust, plastist või papist kogujate vahel. Puidust kogujaid on võimalik tellida vastavalt Teie kontorimööbli värvile:

pöök

mahagon

kirss

kask

hall

 

50 ltr pappkoguja

100 ltr puitkoguja

100 ltr plastkoguja

140 ltr plastkoguja

240 ltr plastkoguja

laius 340 mm

laius 380 mm

laius 530 mm

laius 480 mm

laius 630 mm

kõrgus 500 mm

kõrgus 720 mm

kõrgus 860 mm

kõrgus 1070 mm

kõrgus 1100 mm

maht 30 kg

maht ca 60 kg

maht ca 60 kg

maht ca 80  kg

maht ca 120 kg

 

Kogujad on plommitavad ja lukustatavad, pilutatud kaanega ning informatiivse kleebisega esiküljel.

 

Kogujate pildid meie koduleheküljel www.infokaitse.ee

 

 

TEENUSED

 

Regulaarse teenuse puhul tühjendame kogujaid (ehk vahetame täitunud koguja tühja vastu) kindla intervalli tagant kokkulepitud päeval ja ajal.

Meie rohkem kui 6-aastane tegutsemiskogemus näitab, et keskmiselt tekib igapäevase töö käigus 10 inimesega kontoris hävitamist vajavaid dokumente ca 50 kg kuus. See teeb 100-liitrise koguja täituvuseks ühe korra kuus.

 

Ebaregulaarse teenuse korral on koguja rendil ning tühjendamine toimub Teie välja-   kutse peale. Sobib juhul, kui koguja täitub harvemini kui kord kuus.

 

Ühekordse teenuse puhul kaalume andmekandjad üle ning arve esitatakse kg-de alusel. Mida suurem on hävitatav kogus, seda soodsam on 1kg hind.

Sobib juhul, kui Teil on vaja hävitada säilitustähtaja ületanud arhivaale, aegunud  turundusmaterjale, vananenud andmetega firmablankette ning muud firma sümboolikat kandvaid materjale. Samuti tekib kolimisel ühekordseid hävitamist vajavaid koguseid.

Piisab ainult ühest kõnest ning ühekordne kogus saab hävitatud Teiega  kokkulepitud ajal.

 

Ühekordne 50- liitrine koguja sobib väiksemasse kontorisse või ühe inimese kasutusse. Sellisel kogujal ei ole renti ega ka vahetamise regulaarsust. Klient maksab koguja eest korra ning tellib hävitamise siis, kui koguja on täitunud.

 

Kui vaatate meie hinnakirja, siis näete, et Infokaitseteenus ei ole kallis luksusteenus,

vaid jääb pigem igapäevaste tarbekaupade ja - teenuste piirimaile.

 

Vaatamata sellele, et Infokaitseteenus on tarbeteenus, ei tohi alahinnata selle teenuse olulisust ettevõttele. Just see teenus aitab Teil hoida igapäevast elementaarset korda, välistades eelpool kirjeldatud olukorrad. Loodame väga, et ülaltoodud pildid jäävad ainult siia.

 

 

 

KUI OLED HEA PEREMEES,

 

siis vali oma firmasse selline süsteem, mis on mugav ja kasulik ning annab eeskuju kõigile töötajatele talitada tegude, mitte ainult sõnade järgi.

 

Meie poolt pakutava teenuse kasutamisel aitame Teil lahendada mitme olulise valdkonna küsimusi ja keskenduda Teil oma põhitegevusele:

 

·         Informatsiooni kaitseasutuste ja ettevõtete kontorites tekkivatest jäätmetest on 80- 90% paberjäätmed (dokumendid ja säilitusaja ületanud arhivaalid), mis sisaldavad informatsiooni asutuse enda, töötajate isikuandmete, klientide ja koostööpartnerite kohta. Selliste dokumentide sattumine prügikasti ja sealt edasi prügilasse või sorteerimisliinile ei ole aga mõeldav, kuna sellega võib kaasneda andmete kuritahtlik kasutamine. Samuti võib tekkida kahju asutuse mainele ja seega ka kogu tegevusele.

·         Töökeskkeskkonna korrastatus - ebavajalikud materjalid ei kuhju sahtlitesse, kappidesse, laua alla ja peale...

·         Elukeskkonna kvaliteedi säilitamine -  purustatud mass  saadetakse taastootmisesse, mitte prügimäele.

·         Tööaja kokkuhoid- kaob vajadus tegeleda tülika ja aeganõudva kõrvaltegevusega – dokumentide purustamisega.

 

 

Sõltumata sellest, kas olete tänaseni kasutanud andmekandjate hävitamiseks paberihunti, käsitsi rebimist või lausa põletamist, on meie poolt pakutav teenus parim lahendus. Seda järgmistel põhjustel:

·         Koguja ei vaja alginvesteeringut. Nt kui kulutate 10 000 krooni korralikule paberipurustajale, siis regulaarset infokaitseteenust (100l/60 kg koguja vahetusega üks kord kuus) saate muretult kasutada ca 3 aastat. Omame kogemust kus ettevõtted on loobunud infokaitseteenuse sisseostmisest ja soetanud purusti. Tänaseks on nimetatud ettevõtted loobunud ise purustamisest ja kasutavad Infokaitsesüsteemide poolt pakutavat infokaitseteenust. Põhjused on lihtsad: purustamisel kasvab paberi maht ca 3 korda, keegi peab purustatud paberi ära vedama, et mitte õhku vedada oleks vaja teda pressida (järjekordne investeering või tellida vanapaberi konteiner õue mis hakkab kiiresti täituma). Vaja on välja koolitada töötaja ja maksta inimesele palka, kuna paberivood on kõikuvad ei ole nimetatud töötajal pidevalt tööd, vaja on puhkuste ajal leida töötajale asendus. Purusti vajab hooldust, võtab elektrit ja mida teha selliste andmekandjatega mida isegi suurem kontoripurusti ei suuda hävitada (videokassetid, registraatorid, kile – mis kiiretel pööretel purusti puhul hakkab sulama jne)? Keegi peab purustatud paberit kontori purustist välja võtma, kui teeb seda koristaja siis kipub juhtuma, et vahest saab purusti kott küllaltki kiiresti täis ja dokumendid jäävad ootama järgmist päeva millal neid saab purustada (kas see on enam meeles)

·         Erinevalt „hundist“ on koguja kasutamine  lihtne ja kiire, sest  korraga mahub koguja avast sisse kuni 150 klambrite ja kiledega lehte.

·         Teie ei pea kogujat ise tühjendama ja muretsema, kuhu panna juba purustatud ca 3 korda suurenenud paberimass.

·         Koguja kasutamisel on lihtne ettevõttes hoida korda, sest andmekandjate asetamine kogujasse ei võta aega üle sekundi ja seega ei teki ka otsuseid kunagi hiljem dokumendid purustada ning seni hoida neid oma töölaual, sahtlis...

·         Koguja ei tekita kontoris müra, prahti ja kahjulikku paberitolmu ning ei vaja elektrit, hooldust ja remonti.

·         Teie vajaduste muutumisel on lihtne vahetada koguja suurust, tühjendamise sagedust ja ka koguja väljanägemist. Kui mahud muutuvad, siis ei pea kulutama raha uue suurema koormuse ja läbilaskevõimega paberipurustaja ostmiseks.

·         Koguja vahetamisel võtame tasuta kaasa ka kontoris tekkinud vanapaberi (ajalehed, ajakirjad, kartongid), millega säästate jäätmekäitluskulusid.

·         Kasutades meie teenust saadate paberi taastootmisesse, mitte prügimäele. Seega kuulute Eesti keskkonnasõbralike ettevõtete hulka.

 

ÕIGUSAKTID

 

Antud valdkonda käsitlevad Isikuandmete kaitse seadus, Arhiiviseadus ja Arhiivieeskiri ning Jäätmeseadus. Muud seadused kus on käsitletud dokumentide hävitamist.

 

Isikuandmete kaitse seadus sätestab üheks isikuandmete töötlemise nõudeks, et vastutav töötleja ja volitatud töötleja on kohustatud isikuandmeid töötlema ainult täpselt kindlaksmääratud tingimustel ning tagama, et eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed kustutatakse (hävitatakse) või suletakse.

 

Arhiiviseaduse kohaselt võib arhivaali hävitada:

1) säilitustähtaja möödumisel;

2) teabekandja kõlbmatuks muutumisel.

 

Arhiivieeskiri kehtestab arhivaali hävitamise viisi:

1) arhivaali füüsilise hävitamise teel (purustamine, põletamine) või
2) teabe kustutamisega selle kandjalt.

 

Jäätmeseadus kehtestab jäätmete taaskasutamise põhimõtted ja liigiti kogumise

1) jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik.

2) jäätmete energiakasutusele tuleb eelistada jäätmete ringlussevõttu toormena või materjalina.

3) kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist ja liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.

 

 

Infokaitsesüsteemid aitavad Teil hoida korras töökeskkonna, kaitsta andmekandjatel olevat informatsiooni, säilitada elukeskkonna kvaliteeti, hoida kokku tööaega ja täita seadustes kehtestatud nõudeid.

 

Pakume teenuseid üle Eesti ning meie klientideks on nii suured kui ka väikesed asutused era- ja riigisektoris.

 

 

 

 

Infokaitsesüsteemide OÜ

Veerenni 56

11313 Tallinn

Tel.   6 556 142

Faks 6 556 143

Reg.kood 10147508

E-mail: info@infokaitse.ee

www.infokaitse.ee

 

Infokaitsesüsteemid Lõuna OÜ

Tähe 108

51013 Tartu

Tel.   7 367 998

Faks 7 367 998

Reg.kood 10666071

E-mail: info@infokaitse.ee

www.infokaitse.ee