Põhjamaade nõupidamine

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid.

Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel.

3. juunil toimus 2019. aasta kevadine kohtumine Helsingis.
Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi ülevõtmist riikides ja ringlussevõtu sihtarvude saavutamist. Lisaks
eelnevale vahetati kogemusi pakendijäätmete kogumise ja käitlemise korraldusest erinevates riikides.

Järgmine nõupidamine toimub 5. novembril 2019 Tallinnas.

Põhilised tegevussuunad:
 Jäätmed kui ressurss. Jäätmete taaskasutamise suurendamine Läänemere piirkonnas.
 Jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamise hetkeolukorra kaardistamine – jäätmekäitlust/jäätmete taaskasutamist
reguleerivad õigusaktid, jäätmekäitlusettevõtete roll jäätmete taaskasutamise suurendamisel, aus konkurents
jäätmekäitlusturul jne.
 Ühiste seisukohtade kujundamine ja ühise sõnumi edastamine nii osalevate riikide riigiasutustele
(keskkonnaministreerium, parlament jne) kui ka Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu FEAD’i tasandil.