• Ringmajandusettevõtete liit pärjas ringmajanduse Veduri ja Piduri 2022

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit kuulutas iga-aastasel Ringmajanduspäeval välja aasta 2022 ringmajanduse veduri ja piduri. Ringmajanduse Veduri tiitli pälvis AS Eesti Pandipakend pikaajalise süsteemse töö eest, mis on viinud pandipakendite ringlussevõtu protsendi 90 lähedale. Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis Keskkonnaamet ringmajandust loovate projektide elluviimise takistamise ning valdkonna ettevõtluse pidurdamise eest. Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/17d8FRWhUs-E7rTieixPDRjhOMxlvcy32?usp=sharing   Laureaatidele anti Ringmajanduspäeval üle kunstnik […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusettevõtete liidu sõnul on tõsine probleem Eestis jäätmete käitlusrajatiste arendamisega

  Täna toimub ringmajanduspäev, millel on peamisteks aruteluteemadeks kolm väga olulise ja suure mõjuga teemat: biojäätmed, pakendijäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed. Liidu sõnul on Eestis suur probleem, et on ootus, et kõik tekitatud jäätmed peab käitlema – võimalikult suures mahus ringlusse võtma, kuid samas on ettevõtetel keeruline rajada uusi käitlusrajatisi ning käitluslubade saamisega. Vaata keskkonnaministri Madis Kallase tervitust ja […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduspäeval otsitakse lahendusi põletavatele jäätmeprobleemidele

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab traditsioonilise Ringmajanduspäeva, mis on seekord pühendatud kolmele väga olulisele ja suure mõjuga teemale: biojäätmed, pakendijäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed.   „Me räägime täna ringmajandusest väga palju: kuidas asju paremini disainida, missugune peaks olema tootmistsükkel ja kuidas peaksime elama nii, et jäätmeid üldse ei tekiks. See kõik on väga oluline. Samas on oluline mitte […]

  Loe edasi
 • Liidu ja ettevõtjate koostöös saavad kõik Saaremaa ja Muhu koolid sortimisjaamad

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Saaremaa ja Muhu valla ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Saaremaa ja Muhu koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Saaremaa  19 ja Muhu Liiva kooli õpilastel ning töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osana viiakse läbi ka koolitused, mis õpetavad õigesti olmejäätmeid sorteerima. Endise Saaremaa vallavanema, […]

  Loe edasi
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete korduskasutamiseks ja materjalina ringlusesse suunamiseks otsitakse lahendusi BuildESTi projekti raames

  LIFE IP BuildEST on teadusarendusprojekt, mille raames töötatakse välja ja võetakse kasutusele vajalikud tööriistad Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia (REKS) rakendamiseks ja antakse hoogu hoonete rekonstrueerimisele.    Projekti üheks teemaks on ehitussektori ringmajanduse põhimõtete rakendamine hoonete renoveerimisel. Selle raames teostatakse uuring, millega kaardistatakse 20 lammutamisele ja 20 rekonstrueerimisele mineva hoone materjalid, et neid kas korduskasutada või […]

  Loe edasi
 • Hiiumaal läbi viidud pilootprojekti tulemused näitavad: kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa vallavalitsuse ja ettevõtetega 2021. aasta suvel 8 Hiiumaa kooli kokku 37 jäätmete sortimisjaama. Pilootprojekti eestvedajad koostöös jäätmeettevõtetega tegid projektist ja Hiiumaa jäätmevoogudest kokkuvõtteid ja järeldusi. Tulemused on selged: kui inimestele võimaldada lihtsat ja mugavat jäätmete liigiti kogumise teenust, siis on võimalik liigiti kogutud jäätmete hulka suurendada ning sellega ka […]

  Loe edasi
 • Margit Rüütelmann: sorteerige see prügi ometi ära! Keskkonnaameti muudatus tooks kaasa vaid segaduse

  Eestis on jäätmete lõpp-punkte – prügilaid – hetkel viis. Mõnikümmend aastat tagasi oli mitusada. Need praegused viis ei jää just väga paljudele inimestele käiguteedele ja silma, aga nad on olemas. Ja kasvavad. Kehtiv prügiladirektiiv seab eesmärgiks järjest vähendada jäätmete prügilatesse ladestamist – kõigile mõistetavatel põhjustel – me peame nägema igas tootes materjale ja võtma võimalikult […]

  Loe edasi
 • Teabepäev – mis toimub jäätmekorralduses 2022. aastal

  Järgmisel teisipäeval, 16. veebruaril, toimub Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu ja EJKL Kompetentsikeskuse teabepäev, kust saab praktilist nõu, kuidas KOVid peaksid koostama korraldatud jäätmeveo hankedokumente ning jäätmekorraldus panna toimima nii, et oleks võimalik kätte saada puhtad materjalid, mida ringlusse suunata.   Keskkonnaagentuuri esindaja annab teabepäeval ülevaate jäätmevaldkonna statistikast. Just numbrid on need, mis kõige paremini kajastavad tegelikku […]

  Loe edasi
 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: prügilas jäätmeid järelsortides ei saa sama kvaliteeti, mis neid liigiti kogudes

  Eesti Ringmajandusettevõtete liit esitas septembris õiguskantslerile taotluse kontrollida, kas Keskkonnaameti uued jäätmekäitlusalased nõudmised, millega on amet asunud prügilatele antavates keskkonnakomplekslubades seadma segaolmejäätmete ladestamisele lisapiiranguid, on kooskõlas hea halduse tava ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtetega. 2022. aasta 24. jaanuari vastuses Keskkonnaameti juhile jõudis õiguskantsler järeldusele, et prügilatele täiendava sortimiskohustuse panemine ei oleks kooskõlas jäätmehierarhiaga, kuna […]

  Loe edasi
 • Eesti Ringmajandusettevõtete liit: pakendijäätmete probleemi lahendus algab paremast disainist, paremast sortimisest ning parematest ringlussevõtulahendustest

  Aastas tekib Eestis elaniku kohta u 311 kilogrammi olmejäätmeid, mille kogumassist 25-30 protsenti – üle 200 000 tonni moodustavad pakendijäätmed. Mahuliselt on moodustavad pakendijäätmed olmejäätmete hulgast isegi kuni 60 protsenti (Allikas Keskkonnaministeerium).   Pakendite ringlusse võtmise eelduseks on pakendite  võimalikult eriliigiliselt kogumine. Kindlasti tuleb liigiti koguda  biojäätmed ning pakendijäätmed, mida omakorda võiks sortida vähemalt kolmeks: paber- […]

  Loe edasi