EJKL PRESSITEADE: Eesti Jäätmekäitlejate Liidu uue juhatuse ees on tõsised väljakutsed

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu PRESSITEADE
09.aprill 2019

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU UUE JUHATUSE EES ON TÕSISED VÄLJAKUTSED

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis märtsis toimunud üldkoosolekul uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2021.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uue juhatuse koosseisu:

Aivar Lõhmus (liidu auliige), Argo Luude (Eesti Keskkonnateenused AS), Kalle Kikas (Kunda Nordic Tsement), Anne Jõesaar (Ragn-Sells AS), Veiko Räim (Enefit Green AS), Alder Harkmann (Eesti Pakendiringlus OÜ) ja Kristiina Dreimann (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).

Juhatuse esinaiseks valiti Kristiina Dreimann  ja aseesimeheks Aivar Lõhmus.

Kristiina Dreimanni sõnul on lähiaastatel nii Eesti riigi kui jäätmekäitlusettevõtete ees tõsised väljakutsed.
Viimastel aastatel on korduskasutamine ja jäätmete materjalina ringlussevõtt Eestis olnud langustrendis. Euroopa Liidu liikmesriikide poolt kokku lepitud sihtarvude
saavutamiseks tuleb Eestil teha tõsiseid jõupingutusi ja ka muudatusi täna toimivas jäätmekäitlussüsteemis.

Kristiina Dreimann rõhutas, et korduskasutuse suurendamise ja jäätmete materjalina ringlussevõtu eesmärkide täitmiseni jõudmine ning ringmajandusmudelis
jäätmetekke ennetamine, korduskasutus ning jätkusuutlik jäätmete käitlus, on peamised eesmärgid, mille saavutamise eest Eesti Jäätmekäitlejate Liit seisab.

Aina enam pakub kõneainet lineaarmajanduselt üleminek ringmajandusele ja Eesti Jäätmekäitlejate Liit näeb end ühe võtmepartnerina riigile ringmajanduse strateegia ja tegevuskava väljatöötamisel.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit koondab ettevõtete kogemusi ning olulisi teadmisi sektori edendamiseks ja sektoriülese koostöö arendamiseks.

„Jäätmed on ressurss, mida tuleb vastutusrikkalt käidelda. Tootjad, tarbijad, omavalitsused, riigi esindusorganid ja jäätmekäitlejaid – kõigi osapoolte koostöö on oluline, et saada paremaks ja
targemaks ressursside tarbijaks“, märkis Kristiina Dreimann.