EJKL PRESSITEADE: Jäätmekäitlejad soovivad kehtivate seaduste täitmist kõigi turuosaliste poolt

EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU

PRESSITEADE, 18.04.2017

EJKL: Jäätmekäitlejad soovivad kehtivate seaduste täitmist kõigi turuosaliste poolt

 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) taunib Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu järjekordset väljaütlemist, mille kohaselt on korraldatud jäätmeveo teostamine omavalitsustes takistatud ja jäätmekäitlejad soovivad vaba turgu.

Vastupidi, kehtiva jäätmeseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse kohustus korraldada läbi hankemenetluse oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumine ja vedu.

Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata hajaasustusega piirkondades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas.

Tallinna linn sinna alla kindlasti ei kuulu.

Korraldatud jäätmevedu toimib Tallinna linna kolmeteistkümnest veopiirkonnast ainult pooltes. Ülejäänud piirkondades on korraldatud jäätmevedu rakendamata. Paraku pole see kindlasti mitte jäätmevedajate vaid linna enda tegematajätmine – kas saamatus või soovimatus Eestis kehtivaid seadusi täita.

Küll aga on Tallinna eripära see, et Tallinn on kutsunud ellu linnaasutuse Tallinna Jäätmekeskuse, kes vahendab linnaelanikele jäätmete kogumist ja vedu. Ja sealt kõik need Tallinna jäätmemajanduse hädad alguse saavadki.

Lisaks ei saa jätta mainimata, et sellise vahendamisega, mis täna kehtiva jäätmeseaduse kohaselt ei ole lubatud, planeerib Tallinna linn 2017.aasta eelarve kohaselt teenida 800 000 eurot kasumit.

Samas on teised Eesti omavalitsused edukalt rakendanud kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt korraldatud jäätmevedu. Seega saab küll, kui tahtmist on.

Kui võrrelda, millised hinnad on Tartu linn saanud tavahankega oma elanikele ja arvestades ka asjaolu, et Iru põletustehas asub Tartust 200 kilomeetrit kaugemal kui Tallinnast, siis tuleb välja, et Tallinn on otsustuskorras kehtestanud elanikele ikka väga kõrged teenustasud.

Vaatame näiteks enamlevinud konteinerite tühjendushindasid (info KOV-ide kodulehtedelt) erinevates omalitsustes.

 

Mahuti suurus Tallinn Tartu 1. piirkond Paldiski Narva Kohtla-Järve
240 l 2,58 2,14 1,80 0,84 0,70
600 l 4,62 3,29 2,76 2,40 1,93
800 l 5,40 4,38 3,69 3,60 2,34

 

Eesti Jäätmekäitlejate Liit on pöördunud nii Riigikogu kui Keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga muuta korraldatud jäätmeveosüsteemi ja panna see paremini toimima eesmärgil suurendada jäätmete liigiti kogumist ja seeläbi täita Euroopa Liidu poolt 2020.aastaks seatud taaskasutamise sihtarvud.

Küll aga ei ole Eesti Jäätmekäitlejate Liit kordagi teinud ettepanekut kehtestada korraldatud jäätmeveo asemel vaba turg.