2017.aasta alguses valmis EJKL Kompetentsikeskuse poolt välja töötatud juhend „Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine“ – hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine.

Juhendi koostamise eesmärk oli koondada standardi ja erinevate õigusaktide sätted ühte dokumenti ning sellega muuta nõuded hindamissüsteemi 4 rakendamise kohta ettevõtetele kergemini leitavateks ja arusaadavamateks.

Hindamissüsteemi 4 rakendamisel ei ole vaja kaasata sertifitseerimisasutust.

Juhendis on konkreetse näite varal kirjeldatud ära tegevused, mis ettevõte peab läbi viima, et toota nõuetele vastavat taaskasutatavat täitematerjali, mis kvalifitseerub tooteks hindamissüsteemi 4 kohaselt.

Juhendi on üle vaadanud ka Keskkonnaameti juures tegutsev Jäätmekomisjon ja komisjoni liikmete poolt tehtud ettepanekute/täiendustega on juhendi lõplikus versioonis arvestanud. Juhendi on avaldanud Keskkonnaamet oma kodulehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmeluba/jaatmed-tooteks

Juhend on kättesaadav SIIN!