Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Ringmajandusettevõtete Liit põhikiri

  1. Mittetulundusühingu nimi

Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud “Liit”) nimi on:

eesti keeles Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL)

inglise keeles Estonian Circular Economy Industries Association

  1. Liidu asukoht

Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

  1. Liidu eesmärk

Liidu eesmärgiks on üleriigiliselt korraldada jätkusuutliku ringmajanduse praktikaid jäätmekäitluses ellu viivate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ühistegevust ja esindada oma liikmete ühiseid huve.

Liit tegeleb valdkonna kutsetegevuse arendamise ning kutse- ja ametialase koolitusega. Liidu tegevus korraldatakse üldkoosoleku poolt kinnitatud reglemendi alusel.

  1. Liidu liikmeks vastuvõtmise ning Liidust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

4.1. Liidu liikmeteks (edaspidi nimetatud “liikmed”) võivad olla Eesti Vabariigis ringmajandusmudelis jäätmetekke vältimisega, korduskasutamisega ja jäätmete käitlemisega tegelevad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

4.2. Liidu liikmeks võetakse seda taotlev isik Liidu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega, tingimusel, et ta tasub liikmete üldkoosoleku otsusega kehtestatud korras, määras ja tähtajal sisseastumismaksu.

4.3. Liidu Auliikme staatuse andmise otsustab Liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liidu Auliikmel on kõik Liidu liikme õigused ja kohustused.

4.4. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja astuda.

4.5. Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega põhikirja sätete täitmatajätmise, heade tavade sätete rikkumise või Liidu olulisel määral kahjustamise tõttu.

4.5. Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.

  1. Liikmete õigused.

Liidu liikmel on õigus:

5.1. isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu võtta osa Liidu liikmete üldkoosole-kutest;

5.2. valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

5.3. saada juhatuselt teavet Liidu tegevuse kohta;

5.4. Liidust välja astuda;

5.5. kasutada teisi õigusaktides sätestatud õigusi.

  1. Liikmete kohustused

Liidu liikmed on kohustatud üldkoosoleku otsusega kehtestatud korras, määras ja tähtaegadel tasuma Liidu iga-aastast liikmemaksu. Liikmetele võidakse kehtestada kohustusi üksnes liikmete üldkoosoleku otsusega.

  1. Liidu juhtimine

7.1. Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millel on Mittetulundusühingute seaduses sätestatud pädevus. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Liidu juhatus vähemalt kord aastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või juhul, kui seda taotleb vähemalt 1/10 Liidu liikmetest või revisjonikomisjon.

7.1.1 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb kõigile Liidu liikmetele teatada vähemalt 15 päeva enne selle toimumist.

7.1.2 Liidu liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole liikmetest. Liidu liiget võib üldkoosolekul esindada üksnes teine Liidu liige ja üks Liidu liige ei või esindada rohkem kui ühte liiget. Esindaja võtab üldkoosolekust osa esindatava antud lihtkirkjaliku volikirja alusel.

Kui üldkoosolek pole eelnimetatud põhjusel otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma juhul, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt kaks Liidu liiget.

7.1.3 Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel on igal Liidu liikmel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest. Liidu liikmete üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

7.1.4 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.

7.1.5 Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.1.6 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

7.2. Liitu juhib ja esindab üldkoosoleku poolt määratav juhatus. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Juhatuses võib olla 3 kuni 7 liiget. Juhatuse volituste tähtaeg on neli aastat. Juhatus valib oma liikmete seast juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse liikmete vastutus on sätestatud Mittetulundusühingute seaduses.

7.3. Üldkoosoleku otsusega selleks ettenähtud vahendite arvel ja piires võib juhatus moodustada Liidu direktsiooni, mille pädevus ja esindusõigus sätestatakse juhatuse otsusega kinnitatavas põhimääruses.

7.4. Liidu kontrollorganiks on üldkoosoleku poolt määratav vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon.

7.5 Üldkoosolek valib Liidu Aukohtu ja kinnitab Aukohtu reglemendi. Aukohtu liikmete arvu määrab üldkoosolek. Aukohtu volituste tähtaeg on 2 aastat. Aukohus valib oma liikmete seast Aukohtu esimehe. Aukohtu pädevusse kuulub avalduste läbi vaatamine ja hinnangute andmine Liidu liikmete tegevuse kohta, mis ei ole kooskõlas Liidu üldkoosoleku poolt kinnitatud heade tavade sätetega.

  1. Liidu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

8.1. Liidu tegevus lõpetatakse Mittetulundusühingute seaduses sätestatud alustel, tingimustel ja korras. Kui Liidu lõpetamisel jääb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist vara üle, jaotatakse see võrdsetes osades Liidu lõpetamise ajal selle liikmeks olnud isikute vahel.

8.2. Liidu ühinemine ja jagunemine toimub Mittetulundusühingute seaduses sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

Käesolev põhikiri on heaks kiidetud Liidu üldkoosolekul 05. aprillil 2023.a.