• Ohtlike jäätmete käitlemisettevõtete külastamine

  3. septebril toimub ringsõit, mille käigus külastatakse ohtlike jäätmete käitlemisettevõtteid (Epler&Lorenz AS ohtlike jäätmete käitluskeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum tervishoiujäätmete käitluskeskus). Lisainfo saamiseks pöörduge palun Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega; kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad: Jäätmete liigitamine tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt, energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali […]

  Loe edasi
 • VIIMASED KOHAD: Jäätmepööripäev

  28.oktoobril korraldab Eesti Ringmajandusettevõtete Liit oma iga-aastase traditsioonilise ürituse, mis sel korral kannab pealkirja JÄÄTMEPÖÖRIPÄEV. Seoses leviva viirusega oleme sunnitud piirama osalejate arvu ning jäänud on veel viimased kohad! Jäätmepööripäev toimub Erinevate Tubade Klubis (Tallinn, Telliskivi 60 – A1). Jäätmed ei ole prügi – jäätmed on ressurss, mida on kogu maailm hakanud käsitlema kui väärtuslikku materjali, mis peab […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.06-02.07 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Seega kõik need, kes täna on […]

  Loe edasi
 • Ohtlikud jäätmed, jäätmejaamade haldamine ja riigi toetused jäätmekäitluse arendamiseks

  02.juunil korraldame TEABEPÄEVA, et rääkida OHTLIKE JÄÄTMETE kogumisest ja käitlemisest, JÄÄTMEJAAMADEhaldamisest ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt antavatest TOETUSTEST jäätmekäitluse ja ringmajanduse arendamiseks. Viimase teabepäeva ohtlike jäätmete teemal korraldasime 5 aastat tagasi ja seega on aeg teema taas lauale tõsta – tuletada meelde, millised on osapoolte (riik, kohalikud omavalitsused, erasektor) kohustused, kuidas on kõige otstarbekam ohtlike jäätmete […]

  Loe edasi
 • Liigiti kogumise olulisus, osapoolte kohustused liigiti kogumise arendamisel, korraldatud jäätmevedu

  26.veebruaril korraldame TEABEPÄEVA, et veelkord rääkida LIIGITI KOGUMISE olulisusest, erinevate OSAPOOLTE KOHUSTUSTEST liigiti kogumise arendamisel ja ka KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST. Käes on aasta 2020 – aasta, mil liikmesriikidel tuleb saavutada Euroopa Liidu poolt jäätmete taaskasutamisele seatud sihtarvud –  50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberis ja papist, plastist ja klaasist tuleb korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta. Seni Eesti […]

  Loe edasi
 • ERMEL üldkoosolek

  Loe edasi
 • Muudatused jäätmeloa, kompleksloa, jäätmekäitleja registreeringu taotlemisel ja aruannete esitamisel (KOTKAS)

  ERMEL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 15.jaanuaril 2020 teabepäeva, kus räägitakse muudatustest jäätmeloa, kompleksloa ja jäätmekäitleja registreeringu taotlemisel ja menetlemisel ning muudatustest aruannete esitamisel (KOTKAS). 04.detsembril 2019.a. võttis Riigikogu vastu Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Seadus jõustub 01.jaanuaril 2020 ja puudutab oluliselt jäätmekäitluse/ringmajanduse valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid. TEABEPÄEVA TEEMAD Ülevaade Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad järgmise OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUSE 11.-13. veebruaril 2020 TALLINNAS. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (KEMIT) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 275 EUR ja kõikidele teistele 355 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning […]

  Loe edasi