Ringmajandusettevõtete liit pärjas ringmajanduse Veduri ja Piduri 2022

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit kuulutas iga-aastasel Ringmajanduspäeval välja aasta 2022 ringmajanduse veduri ja piduri. Ringmajanduse Veduri tiitli pälvis AS Eesti Pandipakend pikaajalise süsteemse töö eest, mis on viinud pandipakendite ringlussevõtu protsendi 90 lähedale. Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis Keskkonnaamet ringmajandust loovate projektide elluviimise takistamise ning valdkonna ettevõtluse pidurdamise eest.

Galerii: https://drive.google.com/drive/folders/17d8FRWhUs-E7rTieixPDRjhOMxlvcy32?usp=sharing

 

Laureaatidele anti Ringmajanduspäeval üle kunstnik Kristjan Juusu karikatuurid, mis on kunstniku nägemus laureaatidest.

 

„Eri auhinnad ja tiitlid on küll keskkonna, teadlikkuse, eriprojektide jmt osas olemas, kuid Ringmajandusettevõtete Liit peab oluliseks just ringmajanduse kui äärmiselt olulise majandusmudeli soodustamise või pidurdamise tunnustamist,“ sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Kuigi ringmajandusmudeli põhiidee on selline, mille kohaselt jäätmeid ei peaks üldse tekkima, siis tänastes tingimustes on see ilus ja kauge unistus. Ringmajanduse oluline osa on korduskasutus ja jäätmete materjalide ringlusesse suunamine. Sellest lähtuvalt on ka tänavused tiitliga pärjatud valitud.“

 

Ringmajanduse Veduri tiitli 2022. aastal saab AS Eesti Pandipakend.

Eesti Pandipakend on pandipakendite kogumisega tegelev taaskasutusorganisatsioon, mille tegevus on alates 2005. aastast  muutunud järjest efektiivsemaks ja panustanud materjalide ringmajandusliku käitluse soodustamisse ja edendamisse äärmise pühendumisega.

 • Eelmisel aastal pandiettevõtjate poolt turule toodud tagatisrahaga joogipakendite ringlussevõtu määrad täitis Eesti Pandipakend 87-89% ulatuses, sealhulgas
 • plastpakendid 88%
 • metallpakendid 89%
 • klaaspakend 87%
 • See on muljetavaldav ringlussevõtuprotsent, mida ei ole kerge saavutada. Pandipakend on selle saavutanud visa töö, tegusate koostööpartnerite ja aktiivse teavitusega.
 • Viimase 16 aasta jooksul on Eesti pandisüsteemi kaudu kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud ligi 4,6 miljardit ühekordset ja korduskasutatavat pandipakendit.
 • Ringmajanduse mudeli muutmiseks veel laiemalt kasutatavaks tõi Pandipakend turule ka teenuse Panditops, mis on  korduskasutatavate pandiga joogitopside ja nõude rentimise teenus.

 

Ringmajanduse Piduri tiitli annab 2022. aastal žürii Keskkonnaametile

Keskkonnaameti paljude ülesannete hulgas on kesksel kohal Eesti riigi keskkonnalase poliitikaelluviimine ning osalemine keskkonnavaldkonna õigusaktide väljatöötamises ning täiustamises. Keskkonnaminister sätestab Põhimäärusega, et ameti ringmajanduse osakonna ülesanne on muu hulgas ka rakendada ringmajanduse strateegiat ja tegevuskava, loastada jäätmekäitlust, anda kooskõlastusi ja palju muud.

 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmeid esindav Veduri ja Piduri määramise žürii leiab, et Keskkonnaamet on viimasel paaril aastal põhjendamatult takistanud ringmajanduse strateegia elluviimist, samuti pidurdanud ringmajanduse valdkonnas ettevõtluse arendamist.
 • Ettevõtted, kes soovivad panustada Eestis olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvude kohustuste täitmisesse, on seisukohal, et materjalide ringlussevõtuks vajalike rajatiste ehitamiseks vajalike lubade saamise protseduur on muudetud liiga keeruliseks ja Keskkonnaamet on seda olukorda kasutanud menetlusotsuste langetamise edasilükkamiseks.
 • Kuid jäätmekäitlusrajatiste ehitamine on äärmiselt oluline, et saavutada 2018. aastal jõustunud Jäätmepaketiga eesmärgiks võetud ringlussevõtu sihtarvude täitmine 2025. aastaks. Ettevõtjad on jäetud külma duši kätte kas lubade mittemenetlemise või otsustamise venitamisega. Jäätmete sortimis- ja käitlustehaste rajamine on pikk protsess, mida ei ole võimalik teostada mõne nädala või kuuga. Ettevõtjad vajavad selgust ja kindlust nii menetlusaegade kui hindamispõhimõtete osas.
 • Seega on Keskkonnaameti tegematajätmised otseselt pidurdanud sihtarvude täitmise võimekuse  arengut riigis.
 • Žürii loodab, et kriitika on konstruktiivne. Ettevõtjatel on suured ootused Keskkonnaameti uuele juhile: Rainer Vakra on tegutseja ja kiire otsustaja – loodetavasti hakkab Keskkonnaamet leidma nüüd võimalusi, kuidas asju teostada, aga ka kuidas nõustada ettevõtjaid ja teisi koostööpartnereid. Ringmajandusmudeli elluviimiseks peame me suurendama vastavate majandusvormide elurikkust Eestis.

 

Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit annab välja Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, millega jätkatakse Jäätmekäitlejate Liidu algatatud tava tunnustada saavutusi valdkonnas. 2022 laureaadid valiti välja 4 Veduri ja 4 Piduri nominendi seast. Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse spetsialistiga väljastpoolt liitu.

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust igal aastal isikutele, asutustele või organisatsioonidele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega.

Ringmajanduse Piduri tiitli eesmärk on juhtida igal aastal laiema avalikkuse tähelepanu isikute, asutuste või organisatsioonide käitumisele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse mudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär.