Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA), vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuring 2018

2018.a II pooles käivitus OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuring keskendub veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmemajanduse ning keskkonnakorralduse ja ‑kaitse alavaldkondade tööjõu- ja oskuste vajaduse väljaselgitamisele lähema viie kuni kümne aasta vaates.

OSKA veevarustuse ja keskkonna valdkondlik tööjõu ja oskuste vajaduse uuring valmib juunis 2019.

Uuringu läbi viimisesse ja vastavasse ekspertkogusse on kaasatud ka Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA)

Eesti majanduse arengut tervikuna silmas pidades käivitati 2015. aastal Kutsekoja juures „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA)“, mille eesmärgiks on anda tööandjatele võimalus suunata valdkonna tulevikuharidust ja saada vajalike (tuleviku)oskustega töötajaid. OSKA programmi raames koostatakse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid kõikidele majandusvaldkondadele.

OSKA eesmärkide ellu viimist juhib koordinatsioonikogu, millesse kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad asekantslerite, juhatuse liikmete või organisatsiooni juhtide tasemel.

OSKA eesmärk on leida vastused küsimustele:

  • milliste oskustega töötajaid ja kui palju on tulevikus Eesti tööturul vaja?
  • mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tagada tulevikuvajadustele vastavate oskustega tööjõu olemasolu?

OSKA alavaldkondi esindavad eksperdikogud

OSKA uuringute raames moodustatakse alavaldkondi esindavad eksperdikogud. Eksperdikogu koosneb ettevõtjate ja haridussüsteemi ning avaliku sektori esindajatest ja teistest valdkonna arvamusliidritest. Eksperdikogu eesmärgiks on toetada uuringumeeskonda kogutud informatsiooni tõlgendamisel ja valideerimisel ning konkreetsete ettepanekute koondamisel tuleviku tööturu oskuste vajaduse ja koolituspakkumise paremaks sidumiseks.

Veevarustuse ja keskkonna valdkonna eksperdikogu:

  • hindab tulevikutrende ja -mõjureid, mis enim mõjutavad veevarustuse ja keskkonna valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust Eestis viie kuni kümne aasta perspektiivis;
  • määratleb, milliste oskustega töötajaid vajatakse valdkonnas lähiajal ja 5 -10 aasta vaates;

Eelnevast tulenevalt koondab Kutsekoda ettepanekud valdkondliku tööturu koolitustellimuse kujundamiseks, sh teeb ettepanekuid tegevusteks, mis toetaksid tööturu vajadustest lähtuvat oskuste õpetamist.

OSKA meeskond Kutsekojast:

  • koordineerib eksperdikogu tööd, korraldab vajalikud kohtumised, intervjuude läbiviimise jms;
  • koondab eksperdikogu töö tarbeks statistika ja muu taustainfo;
  • koondab eksperdikogu ettepanekud ja esitab koolitajatele ja koolipidajatele, valdkonna ettevõtetele, valdkonnaga seotud ministeeriumitele ning koordinatsioonikogu kaudu poliitiliste otsuste langetamiseks Vabariigi Valitsusele;
  • teavitab valdkondlikest tulemustest laiemat avalikkust, et kõikidel huvilistel oleks ülevaade tööturu vajadustest sektorite lõikes;
  • seirab eksperdikogus tehtud ettepanekute elluviimist.

Täiendavat infot ning seni valminud uuringud leiate kodulehelt: http://www.kutsekoda.ee/et/oska.