Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: prügilas jäätmeid järelsortides ei saa sama kvaliteeti, mis neid liigiti kogudes

Eesti Ringmajandusettevõtete liit esitas septembris õiguskantslerile taotluse kontrollida, kas Keskkonnaameti uued jäätmekäitlusalased nõudmised, millega on amet asunud prügilatele antavates keskkonnakomplekslubades seadma segaolmejäätmete ladestamisele lisapiiranguid, on kooskõlas hea halduse tava ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtetega.

2022. aasta 24. jaanuari vastuses Keskkonnaameti juhile jõudis õiguskantsler järeldusele, et prügilatele täiendava sortimiskohustuse panemine ei oleks kooskõlas jäätmehierarhiaga, kuna sel juhul oleks jäätmete tekkekohas liigiti kogumise asemel rõhk segaolmejäätmete töötlemisel ja järelsortimisel, mitte tekkekohas liigiti kogumise ja sortimisvõimekuse suurendamisel.

 

Vaata vastuse tervikteksti: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Keskkonnaameti%20halduspraktika%20kooskõla%20hea%20halduse%20tavaga%2C%20olmejäätmete%20sortimine.pdf

 

Samuti sõnastab õiguskantsler vastuses, et prügilate lubadesse sortimiskohustuse sisse viimisega võtab Keskkonnaamet inimestelt ära motivatsiooni kodus jäätmeid liigiti koguda ning kohalikel omavalitsustel ei ole enam põhjust seda soodustada. Ühtlasi oleks tegemist ajutise lahendusega, kuna jäätmete üksnes prügilates sortimine ja töötlemine ei võimalda pikas plaanis täita ringlussevõtu sihtarve, mis eeldab esmajärjekorras jäätmete tekkekohas liigiti kogumist.

 

Materjalide ringlusse suunamise eelduseks on kogu ahela koos vaatamine ning toimima saamine. „Selleks, et toode ei oleks ka pärast kasutuskõlbmatuks muutumist prügi, on oluline, et nii teda disainides kui tootes, aga ka müües, ostes ja tarbides mõtleksime sellele, millest ja kuidas ta valmistatud on. Enne kui toode muutub prügiks on veel mitmeid etappe ning prügilad on jäätmekäitluses viimane etapp, hierarhia kõige viimane aste üldse. Jäätmete sortimine prügilas, kui need on juba tulnud läbi mitmest eelnevast etapist, on vaid üks ja kõige viimane abinõu ringlussevõtu suurendamisel. Sellel seisukohal on olnud nii Eesti Ringmajandusettevõtete Liit kui nüüd ka vastavat õigusraamistikku analüüsinud õiguskantsler. Õiguskantsleri seisukohaavaldusega saime kinnituse, et ettevõtted, kes tegutsevad ERMELi sees, on võidelnud õigete asjade nimel ning me jätkame tööd, et jäätmete liigiti kogumine muutuks meie kõigi igapäevase elu osaks ja materjale oleks järjest suuremas mahus võimalik ringlusesse võtta,“ sõnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

 

Õiguskantsleri vastus sõnastab, et „/…/ praegu prügilatele täiendava sortimiskohustuse panemine ei oleks kooskõlas jäätmehierarhiaga (JäätS § 22¹), kuna sel juhul on jäätmete tekkekohas liigiti kogumise asemel rõhk segaolmejäätmete töötlemisel ja järelsortimisel. Selliselt ei ole inimestel motivatsiooni kodus jäätmeid liigiti koguda ning kohalikel omavalitsustel ei ole motivatsiooni seda soodustada. Tekkekohas jäätmete liigiti kogumise suurendamine on aga peamine eeldus, mis võimaldab täita ringlussevõtu sihtarve.“

 

Keskkonnaameti soov seada prügilatele täiendavaid nõudmisi ja kohustusi, kuna Eesti pole suutnud täita biolagunevate jäätmete osakaalu nõuet segaolmejäätmetes, nõuaks prügilatelt väga suuri investeeringuid lühikese aja jooksul. Õiguskantsler jõudis järeldusele, et tegemist oleks sealjuures ka ajutise lahendusega, kuna „jäätmete üksnes prügilates sortimine ja töötlemine ei võimalda ilmselt pikas plaanis täita ringlussevõtu sihtarve“ ning kuna kohalikud omavalitsused peavad viima biojäätmete liigiti kogumise või tekkekohas ringlussevõtu kooskõlla jäätmeseaduses sätestatuga hiljemalt 2023. aasta lõpuks. „Nagu täpsustas ka õiguskantsler, muutuvad prügilate tehtavad investeeringud ajapikku kasutuks. Investeeringutel prügilatesse oleks mõte, kui me saaksime prügilas jäätmeid sortides sama kvaliteetse materjali kui neid liigiti kogudes. Aga me ei saa,“ lisas Rüütelmann.

 

Rüütelmann täpsustas ka, et tänaste seaduste järgi on jäätmehoolduse korraldamine kohalike omavalitsuste ülesanne. „Õiguskantsler sõnastas, et jäätmehooldus on kohalike omavalitsuse üks tuumikfunktsioon. See tähendab, et kogu vastutuse panemine ainult prügilatele oleks väga ebaõiglane ning ka ebaproportsionaalne. Iga lüli selles ahelas peab tegema oma osa nii hästi kui vähegi võimalik, et segaolmejäätmetesse ei satuks jäätmeid, mida seal olema ei peaks.“